Notísias hosi MAE

/Notísias hosi MAE
2703, 2017

Aniversario PNTL Ba Dala XVII -VMAE Condecorado

27/03/2017|

Iha Ambitu Komemorasaun Aniversario PNTL Ba Dala XVII Ho Tema "PNTL Sei Garante Lei, Ordem No Demokrasia Iha Timor Leste" Nebe Partisipa Husi Orgaun Soberania Hat (4) Iha Republika Demokrasia Timor Leste Ho Parseiro Dezenvolvimentu [...]

2703, 2017

VMAE Halo Inspesaun ba Fatin Komemorasaun Loron 20 De Maio

27/03/2017|

Iha Loron 27 Fulan Marsu 2017, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral Hamutuk Ministro Obras Publika, transporte no Komunikasaun ho Ekipa husi MAE, ADN, F-FDTL, PNTL, Parlamentu Nasional, Ministerio Negosio Entrangeiro e [...]

2703, 2017

VMAE Halo Intervista Exclusivu Iha TVTL

27/03/2017|

Hare Ba Resultadu Husi Eleisaun Suco Mai To'o Iha Eleisaun Presidensial 2017 Maka Ho Razaun Ida Ne'e TVTL Foti Inisiativa Hodi Halo Intervista Exclusivo Ho Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas Do Rosari Cabral, Atu [...]

2403, 2017

Reuniaun Avaliasaun ba Eleisaun Presidensial 2017

24/03/2017|

Tamba nee Iha loron 24 fulan Marsu 2017, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral, halao Reuniaun de avaliasaun ba Eleisaun Presidensial 2017 iha territorio Timor Laran no iha Estrangeiro, nomeadamente iha Australia [...]

2303, 2017

Visita Primeira Dama ba STAE

23/03/2017|

Hare Ba Apuramentu Provisoria Husi STAE Ba Eleisaun Presidesial 2017 Nian, Iha Loron 23 Fulan Marsu 2017, Senhora Primeira Dama Hala'o Visita Ba Secretatiado Tekniku Administrasaun Eleitoral ( STAE) Hodi Fo Nia Parabens Ba Ekipa [...]

2303, 2017

VMAE-Serimonia Fahe Sertifikado

23/03/2017|

Iha Loron 23 Fulan Marsu 2017, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas Do Rosario Cabral, Halao Enseramentu Ba Serimonia Fahe Sertifikado Ba Funsionarius Publiku Timor Leste Relasiona Kursus Portugues Nebe Maka Halao Tiha Ona Liu [...]