Destakes hosi Ministeriu Administrasaun Estatal

Serimonia Solene Entrega Servisus

Atividade politika deskonsentrasaun nebe oras nee ita hala’o daudaun iha Timor Leste nudar faze ida husi politika Desentralizasaun Administrativa no Poder Lokal, nebe define tiha ona hahu husi Governu hirak uluk, atu hakbesik governasaun ba komunidade iha baze, liu husi prestasaun servisu publiku nebe efetivu no efikas ba sidadaun no atu bele lao tuir liñas mestra nebe hatur ona iha Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional 2011-2030.

Parlamento Nasional fo Votasaun Final Global ba Lei dos Sucos

Iha loron 24 Maio 2016, iha oras 18:00 Otl, Vice Ministro da Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral, halao defeza ba Lei dos Sucos nebe hetan aprovasaun votos final ho a favor 54 votos iha Parlamento Nasional. Quota masimu partisipasaun ba feto iha prosesu kandidatura ba chefe do Suco no Chefe de Aldeia. Iha biban ida nee Vice Ministro akresenta liu tan katak wainhira lei refere hetan promulga husi Presidente da Republika maka ekipa husi Ministerio da Administrasaun Estatal sei tun ba iha kraik atu divulga ka fahe informasaun nunee ita nia povu bele iha ona konyesimentu ba lei refere.

Planus Estratégikus Desenvolvimento Munisipal prontu ba publicasaun

Remata no pronto ona atu publika Planu Estratégikus Dezenvolvimento Munisipal hosi munisípiu sanulu resin rua Timor-Leste. Dokumento sira produz ona hosi administrasaun munisipal ida-idak, iha kolaborasaun ho servisus hosi MAE, reflete análise atual ida no realista hosi território nasional tomak, nia kondisaun no potensial, hanesan aspirasaun no objetivo sira hosi médio no longo prazo, nebe define ona ba dezenvolvimento futuro munisípio ida-idak nian.

Konkursus