Monthly Archives: December 2016

//December

Preparasaun Komisaun Organizadora ba Loron Nasionais

22/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Tuir orientasaun husi S.E Primeiro Ministro, Senhor Dr. Rui Maria de Araujo, konaba Loron Nasionais nebe sei hahu husi loron 28 to'o 31 fulan Dezembro tinan 2016, ba Ministerios no Secretario de Estado sira, iha tarefas servisu hodi halo preparasaun ba iha loron Nasionais nebe sei hahu ho programa Kultural to'o simu loron Herois Nasionais. [...]

Manatuto – Monitorizasaun Progresu Projecto PDIM

21/12/2016|Categories: Notisia MAE|Tags: |

Ho ambitu Delegasaun Kompetensia Administrativo nebe dadauk nee realiza iha Munisipio Sanulu Resin Rua (12) no mos hare ba Progresu Politika Descentralizasaun Administrativa maka iha loron 21 fulan Dezembro 2016, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral, nebe akompanha husi Directora Nasional Modernizasaun Administrativa no Gabinete Vice Ministro halao visita ba iha Munisipio [...]

VMAE – Sorumutu ho Presidente Autoridade Munisipal no Administrador Munisipal sira

19/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Atu eleva Servisu Administrasaun nian iha ambitu Delegasaun Kompetensia Administrativa maka iha loron 19 fulan Dezembru 2016, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral, hala’o sorumutu ida ho Presidente Autoridade no Administrador Munisipal sira, iha salaun VIP-MAE, hahu tuku 09h00 Otl to’o ramata, hodi koalia konabá Narrativu Orsamentu Munisipal. Iha biban ida ne’e [...]

Serimonia Ritual no Solene Entrega Kompetensia Administrativa

16/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Relatorio ba Serimonia Delegasaun Kompetensias Administrativas ba Autoridades Munisipal no Administrasaun Munisipal, nebe Serimonia nee hahu husi loron 10 to'o loron 26 fulan Outubru tinan 2016 iha Munisipio sanulu resin rua (12) exceptu Munisipiu Covalima. Iha relatorio molok hahu Serimonia Solene Munisipio ida-ida hala'o uluk ho Serimonia Ritual tuir kultura Munisipio ida-ida nian, hodi fo [...]

MAE – Retiro Ano Fiskal 2016

16/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Atu simu tinan foun 2017, Ministerio Administrasaun Estatal konvoka Funsionario tomak hodi halo Reflesaun ba loron ida, hodi hare fila fali servisu hirak nebe iha tinan fiskal 2016 nian. Ho reflesaun ida nee estrutura tomak husi Ministero Administrasaun Estatal nian, atu identifika servisu nebe seidauk halo hotu atu fo valor ba servisu nebe ita hotu [...]

Darwin – VMAE Halo Soromutu ho Corpo Diplomatico RDTL iha ambitu Rescenseamentu Eleitoral Diaspora

10/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Atividade prosesu rescenseamentu eleitoral ba sidadaun Timor oan sira iha diaspora nebe trasa ona husi Governu Konstitusional da-VI, maka iha biban ida nee Ministerio Administrasaun Estatal liu husi Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), hahu halo ona inskrisaun ba Timor oan sira iha Australia hanesan iha sidade Sidney no iha sidade Darwin. Tamba nee ohin [...]

Portugal – Rescenseamento Eleitoral ba Timor Oan sira

08/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Iha loron 8 fulan Dezembru 2016, nudar loron dahuluk ba Ministerio Administrasaun Estatal, liu husi Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), halao Prosesu Rescenseamento ba Sidadaun Timor Oan sira nebe maka hela iha diaspora (Postugal). Oras nee dadaun Sidadaun Timor oan sira komesa hakbesik an mai iha fatin Rescenseamentu Eleitoral nebe maka halao iha Embaxada [...]

Australia – Rescenseamento Eleitoral ba Timor Oan sira

08/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Iha loron 8 fulan Dezembru tinan 2016, Vice Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Tomas do Rosario Cabral, halao soromutu ho sidadaun Timor oan nebe hela iha Australia hanesan iha sidade Sidney, iha biban ida nee Ministerio Administrasaun Estatal liu husi Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), hahu halo ona inskrisaun ba Timor oan sira iha Consulado [...]

MAE – Içar de Bandeira

05/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Ohin loron 5 fulan Dezembro 2016, Ministerio Administrasaun Estatal, realiza serimonia Içar de Bandeira nebe maka responsabiliza husi Diresaun Rekursu Humanus no Diresaun Protocolo iha resinto MAE nian. Iha biban ida nee Ministro Administrasaun Estatal, Senhor Dionisio Babo Soares iha nia intervensaun hateten katak fulan Dezembro nudar fulan ikus ba ezekusaun planu anual, Ministro realsa [...]

Debate OGE Eventual

05/12/2016|Categories: Notisia MAE|

Hafoin de hetan aprovasaun em jeralidade Orsamentu Geral do Estado ba 2017 ohin loron 5 fulan Dezembru 2016, iha Ministerio Negoçios Entrangeiro no Cooperasaun hamutuk ho A, B, C, D, E no F halao soromutu hodi halo debate eventual Orsamentu Geral do Estado hodi hare fali ba premenor balu iha orsamentu refere nebe aprova ona [...]